Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası


Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

(“Politika”)

 

Doküman Bilgileri

Doküman Adı:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Hedef Kitle

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler

Referans / Gerekçe

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili ikincil düzenlemeler

Onaylayan:

Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi Müdürler Kurulu

 

İşbu Politika’nın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metin dikkate alınmalıdır.

 

İşbu belge Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.

  

İçindekiler

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

I.      KAPSAM
II.     TANIMLAR
III.    AMAÇ VE KAPSAM
IV.     KAYIT ORTAMLARI
V.      KİŞİSEL VERİ’LERİN SAKLANMASINI VE İMHASI’NI GEREKTİREN SEBEPLER
VI.     KİŞİSEL VERİ’LERİN İMHA EDİLMESİ İŞLEMİ İLE İLGİLİ UYGULANAN YÖNTEMLER VE KİŞİSEL VERİ’LERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
VII.    KİŞİSEL VERİ’LERİN İMHA YÖNTEMLERİ 
VIII.   SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ   
IX.     SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALANLARIN UNVANLARI, BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARI
X.      POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
XI.     POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ

 


 MİELE ELEKTRİKLİ ALETLER DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

I.               KAPSAM

 1.1. İşbu Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi (“Şirket”) bünyesinde veya Şirket adına kişisel veri işlenen herhangi bir sürece dahil olan tüm Şirket departmanları ve çalışanları ile üçüncü kişileri ve kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişileri kapsamaktadır.
  1.2. İşbu Politika, kişisel veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.
  1.3. İşbu Politika, ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde yahut Şirket’in gerekli gördüğü hallerde zaman zaman Müdürler Kurulu onayı ile değiştirilebilir.
  1.4. İlgili mevzuat düzenlemeleri ve işbu Politika arasında bir uyumsuzluk olması halinde ilgili mevzuat düzenlemeleri esas alınır.

 

II.             TANIMLAR

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Alıcı Grubu

Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Veri’lerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade eder.

Anayasa

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ifade eder.

Anonim Hale Getirme veya Anonimleştirme

Kişisel Veri’lerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.

Anonim Hale Getirilmiş Veri

Başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmiş veriyi ifade eder.

İlgili Kişi

Şirket tarafından veya Şirket adına yetkilendirilmiş kişiler / kurumlar tarafından Kişisel Veri’leri işlenen gerçek kişileri ifade eder.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Veri Sorumlusu organizasyonu içerisinde veya Veri Sorumlusu’ndan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda Kişisel Veri’leri işleyen kişileri ifade eder.

İmha

Kişisel Veri’lerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesini ifade eder.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sistemi’nin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Veri’lerin bulunduğu her türlü ortamı ifade eder.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder (işbu Politika kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde aşağıda tanımlanan Özel Nitelikli Kişisel Veri’leri de kapsayacaktır).

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Veri’lerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sistemi’nin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlemi ifade eder.

Komite

Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’ni ifade eder.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Düzenlemeleri

KVKK ile yürürlükte bulunan Kişisel Veri’lerin korunmasına ilişkin uygulanabilir uluslararası sözleşmeler, ilgili kanun ve düzenlemeler, Kurul kararları, Kurum rehberleri, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararları / talimatları ile ileride yürürlüğe girebilecek olan Kişisel Veri’lerin korunması alanındaki tüm düzenlemeler ve bunlarda yapılacak değişiklikleri ifade eder.

KVK Prosedürleri

Şirket’in, Şirket çalışanlarının ve Komite’nin KVK Politikaları kapsamında uyması gereken yükümlülükleri belirleyen prosedürleri ifade eder.

Sicil

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili’ni ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Silme veya Silinme

Kişisel Veri’lerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini ifade eder.

Veri Envanteri

Şirket’in iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları Kişisel Veri’leri işleme faaliyetlerini; Kişisel Veri’leri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve Kişisel Veri’lerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Veri’leri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanteri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel Veri’lerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel Veri’lerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sistemi’nin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

Yok Etme

Kişisel Veri’lerin, hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade eder.

 

III.           AMAÇ VE KAPSAM

 3.1. Yönetmelik hükümleri uyarınca Şirket, Sicil’e kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olarak, KVK Düzenlemeleri uyarınca oluşturmuş olduğu Veri Envanteri’ne uygun bir şekilde Kişisel Veri’leri, saklamak ve gerektiğinde İmha etmek için bir politika hazırlamak ve bu politikaya uygun hareket etmek ile yükümlüdür. Bu kapsamda Şirket, sayılan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla işbu Politika’yı hazırlamıştır.

 3.2. İşbu Politika ile Şirket, Kişisel Verilerin İşlenmesi faaliyetlerine konu İlgili Kişi’lerin Kişisel Veri’lerinin saklanması ve İmha edilmesine ilişkin Şirket’in genel ilke ve prensiplerinin ortaya konulması ve bu hususlarla KVK Düzenlemeleri’nde belirlenen yükümlülüklerin Şirket ve Şirket’in Veri İşleyenleri tarafından yerine getirilmesini hedeflemiştir.

 3.3. İşbu Politika’da aksi belirtilmedikçe, Politika ile atıf yapılan dokümanlar hem basılı hem de elektronik kopyaları kapsamaktadır.

 3.4. Kişisel Veri’lerin saklanması ve İmha’sında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

   3.4.1. KVKK’nın 4. maddesindeki genel ilkeler ve Yönetmelik’in 7. maddesindeki ilkelere uyulacaktır.
   3.4.2. Şirket, işbu Politika’yı hazırlamış olmanın tek başına Kişisel Veri’lerin KVK Düzenlemeleri’ne uygun olarak İmha edildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.
   3.4.3. Şirket, Kişisel Veri’leri saklanması yahut İmha’sında, KVK Düzenlemeleri’ne ve işbu Politika’ya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

IV.           KAYIT ORTAMLARI

 

Şirket, KVK Düzenlemeleri kapsamındaki Kişisel Verilerin İşlenmesi faaliyetlerine konu tüm Kişisel Veri’leri, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sistemi’nin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Veri’lerin bulunduğu ve aşağıda belirtilen ortamlarda saklamaktadır. Şirket, işbu Politika ile Kişisel Veri içeren ve aşağıda sayılmış olan ortamlara ek olarak ortaya çıkabilecek diğer ortamlardaki Kişisel Veri’leri de işbu Politika’nın kapsamına dahil etmeyi kabul eder.

 

Elektronik Kayıt Ortamları

 

Elektronik Olmayan Kayıt Ortam

Sunucular (Lokal sunucular, hizmet sağlayıcılarına ait sunucular, etki alanı, yedekleme, e-posta, veri tabanı (CRM vb.), web, dosya paylaşım, entegrasyonlar vb.)

Kağıt

Yazılımlar (ofis yazılımları, ERP, e-ticaret, servis / kurulum gibi portallar vb.)

Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, yetkili servis formları)

Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik

duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük

kayıt dosyası, anti virüs vb.)

Yazılı, basılı, görsel ortamlar

Kişisel bilgisayarlar (masaüstü, dizüstü)

 

İş akdi kapsamında tahsis edilen mobil cihazlar ve içerisindeki tüm saklama alanları (telefon, tablet vb.)

 

Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi, kamera kayıt cihazı gibi çevre birimler

 

 

V.             KİŞİSEL VERİ’LERİN SAKLANMASINI VE İMHA’SINI GEREKTİREN SEBEPLER

 

Şirket, Kişisel Veri’leri, yukarıda bahsi geçen ilkelerle uyumlu şekilde, Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın ilgili maddelerinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi amaçlarıyla ve aşağıda belirtilen KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi şartlarına istinaden Kişisel Veri’leri saklamakta ve söz konusu şartların tamamının ortadan kalkması halinde, Kişisel Veri’leri re’sen veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine İmha etmektedir.

 

Şirket, Kişisel Veri’lerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

 
 5.1. Kişisel Veri’lerin Saklanmasını Gerektiren Durumlar

Şirket, (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin İşlenmesi’nin gerekli olması, (iv) hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Kişisel Verilerin İşlenmesi’nin zorunlu olması, (vi) İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için Kişisel Verilerin İşlenmesi’nin zorunlu olması hallerinde Kişisel Veri’leri KVK Düzenlemeleri’ne uygun olarak saklar. Şirket ayrıca (i) İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sının bulunması ve (ii) KVKK’nın 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer verilen Özel Nitelikli Kişisel Veri’lerin işlenmesi şartlarının bulunması durumunda da Kişisel Veri’leri KVK Düzenlemeleri’ne uygun olarak saklar.

 
 5.2. Kişisel Veri’lerin İmhasını Gerektiren Durumlar

Kişisel Veri’lerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu veriler, re’sen veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine Şirket tarafından İmha edilir. Buna göre Şirket:

  - Kişisel Veri’leri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
  - Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,
  - Kişisel Veri’lerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
  -  Kişisel Veri’leri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olduğunun tespit edilmesi, Kişisel Veri’leri işlemenin sadece Açık Rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, İlgili Kişi’nin rızasını geri alması,
  -  İlgili Kişi’nin, KVKK’nın 11. maddesinde tanınan hakları çerçevesinde Kişisel Veri’leri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi,
  -  Şirket’in, İlgili Kişi tarafından Kişisel Veri’lerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya KVKK’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi durumunda, Kurul’a şikayette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
  -  Kişisel Veri’lerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, Kişisel Veri’leri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
  -  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerindeki Kişisel Veri’lerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması

 gibi hallerde Kişisel Veri’leri İmha eder.
 

Şirket, Kişisel Verilerin İşlenmesi şartlarının belirlenmesinden ve güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu tüm çalışanları ile paylaşır. Şirket, yukarıda belirtilen hallerde Kişisel Veri’leri KVK Düzenlemeleri’ne, işbu Politika’ya ve işbu Politika uyarınca Şirket tarafından oluşturulacak KVK Prosedürleri’ne uygun bir şekilde re’sen veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine İmha etmekle yükümlüdür.

 

VI.           KİŞİSEL VERİ’LERİN İMHA EDİLMESİ İŞLEMİ İLE İLGİLİ UYGULANAN YÖNTEMLER VE KİŞİSEL VERİ’LERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 

Şirket, Kişisel Veri’lerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi konusunda azami dikkat ve özeni göstermekte olup, KVKK’nın 12. maddesi ve Yönetmelik hükümleri, işbu Politika ve Politika kapsamında çıkarılan KVK Prosedürleri, Kurul kararları ile Kurum rehberleri uyarınca aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

 
 6.1. Teknik Tedbirler

 6.1.1.  Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 6.1.2.  İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak yetki matrisi oluşturulmuş, kişisel hesap yönetimi sistemi kurulmuş ve şifreleme sistemleri aktive edilmiştir.
 6.1.3.  Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılım ve donanımlar kurulmakta, log kayıtları tutulmakta ve düzenli yedeklemeler yapılmaktadır.
 6.1.4.  Hizmet sağlayıcılarımız tarafından ve/veya Şirketimizce:
      6.1.4.1.   Ağ güvenliğini sağlamak için gerekli yazılım ve donanımlar kullanılmaktadır.
      6.1.4.2.   Yetki kontrolleri aralıklarla gerçekleştirilmektedir.
      6.1.4.3.   Güvenlik duvarları ve saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
      6.1.4.4.   Sızma (Penetrasyon) testleri ile bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
      6.1.4.5.   Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği Komite’ye raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. Bu kapsamda bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
      6.1.4.6.   Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
      6.1.4.7.   Bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler (örn. kartlı geçiş sistemleri, kapalı devre güvenlik kameraları) alınmaktadır.
      6.1.4.8.   Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
      6.1.4.9.   Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.
      6.1.4.10.  Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kartlı geçiş sistemleri ve kapalı devre güvenlik kamerası ile kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
      6.1.4.11.  Silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirler alınmaktadır.
      6.1.4.12.  Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
      6.1.4.13.  Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
      6.1.4.14.  Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır.
      6.1.4.15.  Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
      6.1.4.16.  Şirket internet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanmaktadır.
      6.1.4.17.  Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
      6.1.4.18.  Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir.

 6.1.5.  Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.
 6.1.6.  Teknik konularda yetkin danışmanlardan dış destek alınmaktadır. Bu danışmanlar gerektiğinde Komite toplantılarına davet edilmektedir.


 6.2. İdari Tedbirler

 6.2.1.  Şirket, çalışanlarını KVK Düzenlemeleri hakkında bilgilendirmekte ve bilgi güvenliği de dahil eğitimler vermektedir. Eğitimler kapsamında, çalışanlara rolleri ve sorumlulukları anlatılmakta ve Şirket Kişisel Veri işleme faaliyetleri bakımından ‘yasaklanmadıkça her şey serbest’ prensibi yerine ‘izin verilmedikçe her şey yasak’ prensibinin geçerli olduğu açıklanmaktadır. Çalışanlar ile iş akdinin ifası sırasında öğrendikleri Kişisel Veri’leri KVK Düzenlemeleri’ne aykırı şekilde işlemeyecekleri ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda gizlilik sözleşmesi imzalanarak Kişisel Veri’lerin korunması adına gerekli taahhütler alınmıştır. Bu kapsamda, çalışan iş akitlerine ve disiplin yönetmeliklerine KVK Düzenlemeleri’ne uygun hükümler eklenmiştir. Şirket içi organizasyonlarında, bu taahhütlere ve sair gizlilik yükümlülüklerine uyulmaması durumunda işletilecek disiplin süreçlerini hazırlamıştır.
  6.2.2.  İş birimi bazlı hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Şirket içinde Kişisel Veri’lere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmış ve uygulanmaktadır.
  6.2.3.  Şirket tarafından Kişisel Veri’lerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere, söz konusu üçüncü kişiler tarafından da Kişisel Veri’lerin KVK Düzenlemeleri’ne uygun şekilde işleneceğine ilişkin hükümler eklenmektedir.
  6.2.4.  Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmaktadır. Risk analizleri gerçekleştirilerek gerekli önlemler alınmaktadır.
  6.2.5.  Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Şirket tarafından prosedür oluşturulmuştur.
  6.2.6.  Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir.
  6.2.7.  Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmış ve kişisel verilerin korunması mevzutına uyum aksiyonları bakımından direktör seviyesindeki çalışanlara KPI’lar atanmıştır.
  6.2.8.  İlgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
  6.2.9.  Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır ve envanterin güncel tutulması adına gerekli prosedür oluşturulmuştur.
  6.2.10. Veri işleme süreçleri bakımından etki değerlendirme analizleri prosedüre bağlanmıştır.

 

  6.3. Kişisel Veri’lerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

 

Şirket, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde oluşturduğu Komite aracılığı ile gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirket’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 

VII.         KİŞİSEL VERİ’LERİN İMHA YÖNTEMLERİ

 

Şirket, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, Kişisel Veri'leri aşağıdaki yöntemlerle İmha etmektedir. Şirket, Kişisel Veri’lerin İmha’sında azami dikkat ve özeni göstermektedir. Bu kapsamda Şirket, KVKK’nın 12. maddesi ve Yönetmelik hükümleri, işbu Politika ve işbu Politika kapsamında oluşturulan KVK Prosedürleri ile Kurul kararları ve Kurum rehberleri uyarınca aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İmha kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler Şirket tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır. Şirket, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, Kişisel Veri’leri re’sen Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme yöntemlerinden uygun olanını teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre seçmektedir.

 
7.1. Kişisel Veri’lerin Silinme Yöntemleri

Kişisel Veri’lerin silinmesi, Kişisel Veri’lerin İlgili Kullanıcı’lar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirket, silinen Kişisel Veri’lerin İlgili Kullanıcı’lar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda Şirket, Kişisel Veri’leri silme işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır:

  a. Bulut Sistemleri

Bulut sisteminde bulunan veriler silme komutu verilerek silinir. Şirket, anılan işlemi gerçekleştirilirken İlgili Kullanıcı’nın bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisinin olmadığına dikkat eder.

  b. Kağıt Ortamı

Kağıt ortamında bulunan Kişisel Veri’ler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki Kişisel Veri’lerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak İlgili Kullanıcı’lara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

  c. Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları

Dosya işletim sistemindeki Silme komutu ile silinir veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde İlgili Kullanıcı’nın erişim hakları kaldırılır. Anılan işlem gerçekleştirilirken İlgili Kullanıcı’nın aynı zamanda sistem yöneticisi olmadığına dikkat edilir.

  d. Veri Tabanları

Kişisel Veri’lerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları (örn. delete) ile silinir. Anılan işlem gerçekleştirilirken İlgili Kullanıcı’nın aynı zamanda veri tabanı yöneticisi olmadığına dikkat edilir.

Belirtilen Silme yöntemleri, KVK Düzenlemeleri’ne bağlı olup ilgili durumlarda güncellenmesi Şirket’in sorumluluğundadır.

 

7.2. Kişisel Veri’lerin Yok Edilme Yöntemleri

Kişisel Veri’lerin yok edilmesi, Kişisel Veri’lerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirket, Kişisel Veri’lerin yok edilmesiyle ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda Şirket, Kişisel Veri’leri yok etme işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır:

 
 a. Üzerine Yazma

Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine yazılımlarla en az 8 kez 0 ve 1’lerden oluşan rassal veriler yazılarak eski verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

b. Manyetize Etme

Manyetik medyanın yüksek değerde manyetik alanda fiziksel değişime sokularak üzerindeki verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

c. Fiziksel Yok Etme

Optik medya veya manyetik medyanın eritme, toz haline getirme, öğütme ve benzeri işlemlerle fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Manyetize etme veya üzerine yazma metotlarının başarısız olduğu durumlarda uygulanabilir.

 d. Bulut Sistemleri

Bulut sistemleri üzerinde tutulan Kişisel Veri’lerin yok etme bildiriminin anlaşmalı servis sağlayıcıya yapılmasının ardından Kişisel Veri’lerin şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının İmha edilmesi işlemidir.

 e. Çevresel Sistemler

Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi, kamera kayıt cihazı gibi sistemler içerisinde yer alan ve Kişisel Veri’leri barındıran, mevcut ise iç ünite, mevcut değil ise tüm cihaz üzerinde üzerine yazma, manyetize etme veya fiziksel yok etme uygulanarak yapılması gereken yok etme işlemidir. Bu tip yok etme işlemlerinin, cihazların yedekleme, bakım ve benzeri işlemlere tabi olmasından önce uygulanması zorunludur.

 f. Kağıt ve Mikrofis Ortamları

Söz konusu ortamlardaki Kişisel Veri’ler, kalıcı ve fiziksel olarak ortam üzerine yazılı olduğundan ana ortam yok edilir. Bu işlem gerçekleştirilirken ortamı kağıt imha veya kırpma makinaları ile anlaşılmaz boyutta, mümkünse yatay ve dikey olarak, geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölünür.

 Orijinal kağıt formattan, tarama yoluyla elektronik ortama aktarılan Kişisel Veri’ler ise bulundukları elektronik ortama göre yukarıda belirtilen uygun yöntemlerin bir ya da birkaçı kullanılmak suretiyle yok edilir.

 
 7.3. Kişisel Veri’lerin Anonimleştirilme Yöntemleri

Kişisel Veri’lerin anonim hale getirilmesi, Kişisel Veri’lerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel Veri’lerin anonim hale getirilmiş olması için; Kişisel Veri’lerin, Şirket, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekmektedir. Şirket, Kişisel Veri’lerin anonim hale getirilmesiyle ilgili teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirket, Kişisel Veri’lerin anonimleştirilmesine karar vermesi durumunda aşağıdaki şartları yerine getirir:

 
  a. Anonim hale getirilmiş veri kümesinin bir başka veri kümesiyle birleştirilerek anonimliğinin bozulamaması,
  b. Bir ya da birden fazla değerin bir kaydı tekil hale getirebilecek şekilde anlamlı bir bütün oluşturulmaması,
  c. Anonim hale getirilmiş veri kümesindeki değerlerin birleşip bir varsayım veya sonuç üretebilir hale gelmemesi.

Yukarıda sayılan riskler sebebiyle Şirket, Anonim Hale Getirdiği veri kümeleri üzerinde düzenli kontroller yapar ve anonimliğin korunduğundan emin olur.

Aşağıda belirtilen Anonim Hale Getirme yöntemleri uygulanırken Şirket tarafından verinin niteliği, büyüklüğü, fiziki ortamlarda bulunma yapısı, çeşitliliği, sağlanmak istenen fayda / işleme amacı, işleme sıklığı, aktarılacağı tarafın güvenilirliği, Anonim Hale Getirilmesi için harcanacak çabanın anlamlı olması, anonimliğinin bozulması halinde ortaya çıkabilecek zararın büyüklüğü, etki alanı, dağıtıklık / merkezilik oranı, kullanıcıların ilgili veriye erişim yetki kontrolü, anonimliği bozacak bir saldırı kurgulanması ve hayata geçirilmesi için harcanacak çabanın anlamlı olması ihtimalini dikkate alınır.

Bir Kişisel Veri’yi anonim hale getiren Şirket, Kişisel Veri’yi aktardığı diğer kurum ve kuruluşların bünyesinde olduğu bilinen ya da kamuya açık bilgilerin kullanılması ile söz konusu verinin yeniden bir kişiyi tanımlar nitelikte olup olmadığını, yapacağı sözleşmelerle ve risk analizleriyle kontrol eder.

Bu kapsamda Şirket, Kişisel Veri’leri anonim hale getirme işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamaktadır:

 

  a. Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri

 Değer düzensizliği sağlamayan yöntemlerde veri kümesinin sahip olduğu değerlerde bir değişiklik ya da ekleme, çıkartma işlemi uygulanmaz, bunun yerine kümede yer alan satır veya sütunların bütününde değişiklikler yapılır.

 • Değişkenleri Çıkartma

Değişkenlerden birinin veya birkaçının tablodan bütünüyle silinerek çıkartılmasıyla sağlanan bir Anonim Hale Getirme yöntemidir. Böyle bir durumda tablodaki bütün sütun tamamıyla kaldırılacaktır.

 • Kayıtları Çıkartma

Bu yöntemde ise veri kümesinde yer alan tekillik ihtiva eden bir satırın çıkartılması ile anonimlik kuvvetlendirilir ve veri kümesine dair varsayımlar üretebilme ihtimali düşürülür.

 • Bölgesel Gizleme

Bölgesel gizleme yönteminde de amaç veri kümesini daha güvenli hale getirmek ve tahmin edilebilirlik riskini azaltmaktır. Belli bir kayda ait değerlerin yarattığı kombinasyon çok az görülebilir bir durum yaratıyorsa ve bu durum o kişinin ilgili toplulukta ayırt edilebilir hale gelmesine yüksek olasılıkla sebep olabilecekse istisnai durumu yaratan değer “bilinmiyor” olarak değiştirilir.

 • Genelleştirme

İlgili Kişisel Veri’yi özel bir değerden daha genel bir değere çevirme işlemidir. Genelleştirme işlemi sonucunda elde edilen yeni değerler gerçek bir kişiye erişmeyi imkansız hale getiren bir gruba ait toplam değerler veya istatistikleri gösterir.

 • Alt ve Üst Sınır Kodlama

Alt ve üst sınır kodlama yöntemi belli bir değişken için bir kategori tanımlayarak bu kategorinin yarattığı gruplama içinde kalan değerleri birleştirerek elde edilir. Genellikle belli bir değişkendeki değerlerin düşük veya yüksek olanları bir araya toplanır ve bu değerlere yeni bir tanımlama yapılarak ilerlenir.

 • Global Kodlama

Global kodlama yöntemi alt ve üst sınır kodlamanın uygulanması mümkün olmayan, sayısal değerler içermeyen veya numerik olarak sıralanamayan değerlere sahip veri kümelerinde kullanılan bir gruplama yöntemidir. Genelde belli değerlerin öbeklenerek tahmin ve varsayımlar yürütmeyi kolaylaştırdığı hallerde kullanılır. Seçilen değerler için ortak ve yeni bir grup oluşturularak veri kümesindeki tüm kayıtlar bu yeni tanım ile değiştirilir.

 • Örnekleme

Örnekleme yönteminde bütün veri kümesi yerine, kümeden alınan bir alt küme açıklanır veya paylaşılır. Böylelikle bütün veri kümesinin içinde yer aldığı bilinen bir kişinin açıklanan ya da paylaşılan örnek alt küme içinde yer alıp almadığı bilinmediği için kişilere dair isabetli tahmin üretme riski düşürülmüş olur. Örnekleme yapılacak alt kümenin belirlenmesinde basit istatistik metotları kullanılır.

 

  b. Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri

 Değer düzensizliği sağlayan yöntemlerle yukarıda bahsedilen yöntemlerden farklı olarak, mevcut değerler değiştirilerek veri kümesinin değerlerinde bozulma yaratılır. Bu durumda kayıtların taşıdığı değerler değişmekte olduğundan veri kümesinden elde edilmesi planlanan faydanın doğru hesaplanması gerekmektedir. Veri kümesindeki değerler değişiyor olsa bile toplam istatistiklerin bozulmaması sağlanarak hala veriden fayda sağlanmaya devam edilebilir.

 • Mikro Birleştirme

Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Böylece o değişkenin tüm veri kümesi için geçerli olan ortalama değeri de değişmeyecektir.

 • Veri Değiş Tokuşu

Veri değiş tokuşu yöntemi, kayıtlar içinden seçilen çiftlerin arasındaki bir değişken alt kümeye ait değerlerin değiş tokuş edilmesiyle elde edilen kayıt değişiklikleridir. Bu yöntem temel olarak kategorize edilebilen değişkenler için kullanılmaktadır ve ana fikir değişkenlerin değerlerini bireylere ait kayıtlar arasında değiştirerek veri tabanının dönüştürülmesidir.

 • Gürültü Ekleme

Bu yöntem ile seçilen bir değişkende belirlenen ölçüde bozulmalar sağlamak için ekleme ve çıkarmalar yapılır. Bu yöntem çoğunlukla sayısal değer içeren veri kümelerinde uygulanır. Bozulma her değerde eşit ölçüde uygulanır.

 

  c. Anonim Hale Getirmeyi Kuvvetlendirici İstatistik Yöntemler

 Anonim hale getirilmiş veri kümelerinde kayıtlardaki bazı değerlerin tekil senaryolarla bir araya gelmesi sonucunda, kayıtlardaki kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi veya Kişisel Veri’lerine dair varsayımların türetilebilmesi ihtimali ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple anonim hale getirilmiş veri kümelerinde çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak veri kümesi içindeki kayıtların tekilliğini minimuma indirerek anonimlik güçlendirilebilmektedir.

 Bu yöntemlerdeki temel amaç, anonimliğin bozulması riskini en aza indirerek veri kümesinden sağlanacak faydayı da belli bir seviyede tutabilmektir.

 • K-Anonimlik

K-anonimlik, bir veri kümesindeki belirli alanlarla, birden fazla kişinin tanımlanmasını sağlayarak, belli kombinasyonlarda tekil özellikler gösteren kişilere özgü bilgilerin açığa çıkmasını engellemek için geliştirilmiştir. Bir veri kümesindeki değişkenlerden bazılarının bir araya getirilerek oluşturulan kombinasyonlara ait birden fazla kayıt bulunması halinde, bu kombinasyona denk gelen kişilerin kimliklerinin saptanabilmesi olasılığı azalmaktadır.

 • L-Çeşitlilik

K-anonimliğin eksikleri üzerinden yürütülen çalışmalar ile oluşan L-çeşitlilik yöntemi aynı değişken kombinasyonlarına denk gelen hassas değişkenlerin oluşturduğu çeşitliliği dikkate almaktadır.

 • T-Yakınlık

Kişisel Veri’lerin, değerlerin kendi içlerinde birbirlerine yakınlık derecelerinin hesaplanması ve veri kümesinin bu yakınlık derecelerine göre alt sınıflara ayrılarak anonim hale getirilmesi sürecine T-yakınlık yöntemi denmektedir.

 

VIII.       SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 
8.1. Periyodik İmha ve Yasal Saklama Süreleri

 Yasal saklama ve İmha sürelerini dolduran fiziksel ve dijital ortamda bulunan Kişisel Veriler, periyodik olarak İmha edilir. Şirket, Kişisel Veri’leri İmha etme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik İmha işleminde, Kişisel Veri’leri İmha eder. Periyodik İmha, tüm Kişisel Veri’ler için 6 (altı) aylık zaman aralıklarında gerçekleştirilir. Anılan süre, her hal ve koşulda Yönetmelik’in 11. maddesinde belirtilen azami periyodik imha süresini aşmamaktadır.

 Periyodik İmha sırasında baz alınacak yasal saklama ve İmha süreleri, Veri Envanteri’nde ve işbu Politika’ya ek ve saklama sürelerini gösterir Ek-1’de (Saklama ve İmha Süreleri Tablosu) belirlenmiştir. Şirket, KVK Düzenlemeleri kapsamında Kurul’un süreleri kısaltması durumunda, yeni sürelere uyum sağlayacağını taahhüt eder.

 
İmha kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler Şirket tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır. Şirket’in diğer hukuki yükümlülüklerden kaynaklanan Kişisel Veri saklama hakları saklıdır.

  8.2. İlgili Kişi’lerin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreci

 İlgili Kişi’nin, Şirket’e başvurarak kendisine ait Kişisel Veri’lerin İmha edilmesini talep etmesi halinde Şirket:

 
  (a) Kişisel Verilerin İşlenmesi şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa:

     (i)  İlgili Kişi’nin talebini en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırır ve İlgili Kişi’ye bilgi verir, ve
     (ii) talebe konu olan Kişisel Veri’ler üçüncü kişilere aktarılmışsa, bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

  (b) Kişisel Verilerin İşlenmesi şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, İlgili Kişi’nin talebini KVKK’nın 13. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca gerekçesini açıklayarak reddedilebilir ve ret cevabını İlgili Kişi’ye en geç 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

 

IX.           SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALANLARIN UNVANLARI, BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARI

 

Şirket, Kişisel Veri’lerin saklanması ve İmha edilmesi süreçlerinde yer alan kişileri, KVK Düzenlemeleri ve Kişisel Veri’lerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirmekte ve eğitmektedir. Bu kapsamda, Şirket çalışanları ve görevleri dolayısıyla Kişisel Veri’leri öğrenen kişiler, bahse konu bilgileri KVK Düzenlemeleri’ne uygun olarak saklamakta ve İmha etmektedir. Bu yükümlülük, söz konusu kişilerin görevden ayrılmalarından sonra da devam etmektedir.

 

Bu kapsamda, Şirket’in saklama ve İmha süreçlerinde yer alan kişilere ilişkin detaylar aşağıda açıklanmaktadır:

  

Unvan

Birim

Görev

 

Finans Op. ve IK Direktörü

Mali& İdari İşler

Bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçleri kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

CCC Manager

Satış Sonrası Hizmetler

Komite’ye dahil yetkililer arasında koordinasyonu sağlamak, yetkililerin ilettiği politika değişikliği önerilerini konsolide etmek, Komite’ye başkanlık etmek, Komite gündemini Komite toplantıları öncesinde ekiplerden gelen gündem maddeleriyle konsolide ederek oluşturmak ve Komite’nin bilgisine sunmak, Komite yetkililerinden gelen imha taleplerini derlemek, bilişim teknolojileri / idari işler ekipleriyle koordine şekilde çalışarak imha süreçlerinin üst gözetim ve kontrolünü sağlamak yanı sıra bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçler kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

Pazar Yerleri Satış Müdürü

DA Satış

Bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçleri kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

e-Ticaret Muduru

Pazarlama

Bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçleri kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

Pazarlama İletişim Müdürü

Pazarlama

Bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçleri kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

Prof Kanal Satış Müdürü

Prof Satış

Bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçleri kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

İnsan Kaynakları Müdürü

Mali& İdari İşler

Bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçleri kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

Muhasebe& Finans Müdürü

Mali& İdari İşler

Bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçleri kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

Lojistik Müdürü

Mali& İdari İşler

Bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçleri kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

İdari İşler Müdürü

Mali& İdari İşler

Bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçleri kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

IT Sorumlusu

Mali& İdari İşler

Bağlı olduğu iş birimleri ve görevleriyle ilgili konularda Politika’nın geliştirilmesinden ve revize edilmesine yönelik önerilerin sunulmasından, görevlerine uygun şekilde kendi birimleri süreçleri kapsamında yürütülmesinden, iş birimini ilgilendiren ortamlarda yayınlanmasından sorumludur.

 

X.             POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 10.1. KVK Düzenlemeleri’nde yapılacak her türlü resmi değişiklik uyarınca veya Şirket tarafından işbu Politika zaman zaman Müdürler Kurulu onayı ile değiştirilebilir. KVK Düzenlemeleri ve işbu Politika arasında bir uyumsuzluk olması halinde KVK Düzenlemeleri esas alınır.

 10.2. Şirket, güncel Politika versiyonunu e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve/veya kurumsal intranet üzerinden çalışanlarının erişimine sunacaktır.

 

XI.           POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ

 

İşbu Politika’nın bu versiyonu 7 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Müdürler Kurulu tarafından onaylanmıştır.

 

 

 EK 1 - Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

Veri Kategorisi

Departman

İlgili İş Süreci

Saklama Süresi

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Toplanması ve Değerlendirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı Pozisyonları Bakımından Mülakatların ve İşe Alımın Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Mülakatların Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Referans Kontrolü / Referans Verilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

İşe Alım Teklif ve Sözleşme Yönetimi

İş akdinin imzalanması halinde iş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Özlük Dosyası Oluşturulması ve Bordrolama

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Yan Hak ve Menfaatlerin Tesisi / İptali - Özel Sağlık Sigortası

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Şirket İçi Duyuruların Yapılması

Duyurunun yapılmasını takiben 2 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Şirket İçi / Dışı Eğitim ve Sertifika Yönetimi

İş akdinin / hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Atama / Terfi / Görevlendirme

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Maaş Ödemelerinin Yapılması

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Bilgi / Belge Talep Yönetimi

Talebin gerçekleştirilmesini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Ücretli / Ücretsiz İzin Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

AVM Çalışan İşe Giriş ve Geçici Görevlendirme Bilgilendirmeleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Memnuniyetine Yönelik Talep / Şikayet / Öneri Yönetimi

Talebin alınmasını takiben 6 ay

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Personal Devamlılık Kontrol Yönetimi

2 YIL

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Performans Değerlendirme

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Disiplin / Soruşturma / Etik Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Maaş Hacizleri / Kıdem Tazminatı / İhbar Tazminatı / Masraf / Avans Kesintileri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Çıkış İşlemleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem Talep/Destek Yönetimi

İş akdinin / hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Bilgi İşlem / İnsan Kaynakları

Cihaz/Araç/Sistem Zimmet Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Bilgi İşlem

Erişim/Yetki Matrisi

İş akdinin sona ermesini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

Kimlik Verisi

Bilgi İşlem

Log Kayıtlarının Tutulması

Log kaydının tutulmasından itibaren 2 yıl

Kimlik Verisi

Bilgi İşlem

Sistem Odası Erişim Yetkilendirmeleri

İş akdinin / hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Bilgi İşlem

Uzaktan Erişim Yetkilendirmeleri - Miele GmbH son karar verici

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satın Alma

Mal / Hizmet Satın Alma Sözleşme Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satın Alma

Tedarikçi Seçimi / Potansiyel Tedarikçi Havuzu Oluşturulması

Listenin oluşturulmasını takiben 1 yıl

Kimlik Verisi

İdari İşler

Kargo Yönetimi

Kargo tarihinden itibaren 10 yıl

Kimlik Verisi

Muhasebe / Finans

Beyannameler

Beyannameyi takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Muhasebe / Finans

Cari Kart Açılışı

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Muhasebe / Finans

E-Fatura, E-Arşiv, Fatura, SMM Tanzim/Değişiklik ve İptali

Tanzimi takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Muhasebe / Finans

E-İmza Temini / Yenileme

Kayıt işleminin tamamlanmasını takiben 3 yıl

Kimlik Verisi

Muhasebe / Finans

Alacak Sigortası Risk Yönetimi

Tahsilatın gerçekleştirilmesini takiben 5 yıl

Kimlik Verisi

Muhasebe / Finans

Kira Sözleşmeleri

Kira sözleşmesinin sona ermesini takiben 5 yıl

Kimlik Verisi

Muhasebe / Finans

Şirketler Hukuku İşlemleri

Belgenin geçerlilik tarihinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Muhasebe / Finans

Tahsilat / Alacak Yönetimi / Takibi

Tahsilatın gerçekleştirilmesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İş Yeri Hekimi

İşe Giriş / Periyodik Muayene

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

Kimlik Verisi

İş Yeri Hekimi

İş Kazası Raporu ve Bildirimi

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

Kimlik Verisi

İş Yeri Hekimi

Tedarikçi Çalışanları Periyodik Muayene Denetimi

Tedarikçi sözleşmesinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İş Yeri Hekimi

İş Göremezlik Rapor ve Formları

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İSG

Acil Durum Ekiplerinin ve Eylem Planının Oluşturulması

Ekip oluşturulmasını takiben 6 yıl

Kimlik Verisi

Denetim

Denetim Yönetimi

Denetimin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

Kimlik Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi üzerinden ürün satışı yapılması

Ürün / hizmet teminini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Pazarlama

Miele İnternet Sitesi Üyeliği Oluşturma / İptal

Üyelik sözleşmesinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Inbound Arama

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Kimlik Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Outbound Arama Yönetimi

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Talep / Şikayet Yönetimi

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Kimlik Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Merkez Servis Destek Hizmeti

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Müşteri Memnuniyet Anketi Aramaları

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Kimlik Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Satış / Pazarlama Arama Yönetimi

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Kimlik Verisi

Lojistik

Dış Ticaret Yönetimi

Vekaletnamenin geçerliliğini yitirmesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Lojistik

Dış Ticaret Yönetimi

Zimmet süresinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Lojistik

Depo Yönetimi

İade tutanağının oluşturulmasını takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Lojistik

Depo Yönetimi

İrsaliye basım tarihinden itibaren 10 yıl

Kimlik Verisi

Lojistik

Nakliye Yönetimi

İrsaliye basım tarihinden itibaren 10 yıl

Kimlik Verisi

Lojistik

Depo/Antrepo/Gümrük Müşaviri/Nakliye ve/veya Sair Hizmet Alınan Tedarikçi Çalışanları ile İletişim Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Lojistik

Depo Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 1 yıl

Kimlik Verisi

İş Yeri Hekimi

Ramak Kala Raporu

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İSG

İSG Eğitimleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İSG

Risk Değerlendirme Formu

Formun oluşturulmasını takiben 6 yıl

Kimlik Verisi

İSG

İSG Görevlendirmeleri

Görev değişikliğini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

Kimlik Verisi

İdari İşler

Temizlik / Teknik Servis Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 6 ay

Kimlik Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi - Araç Tahsisi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İdari İşler

Özel Gün Yardım ve Hediyeleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İdari İşler

Kartvizit / Yaka Kartı Basımı

Çalışan Görev Değişikliği / İşten Ayrılış Tarihinden İtibarenİhtiyaç Bulunmamaktadır

Kimlik Verisi

İdari İşler

İşe Giriş - Çıkış Takip Yönetimi

Kart basım tarihinden itibaren 1 yıl

Kimlik Verisi

İdari İşler

Seyehat / Konaklama Organizasyonu

Organizasyonun / Seyahatin sona ermesini takiben 3 ay

Kimlik Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 1 yıl; Çalışanlar bakımından adres değişikliğini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

Kimlik Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi (Walk-in Customer Süreci)

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi (Walk-in Customer Süreci)

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi

Teklifin iletilmesini takiben 1 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi

Bilginin toplanmasını takiben 1 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi

Teklifin oluşturulmasını takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi Satışın Gerçekleştirilmesi

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Kurumsal Satış

10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Acente Vasıtasıyla Satış

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Acente Çalışan Erişim Yetkilendirme / Takip / İptal

Satışın gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Acente Çalışanları Eğitim Yönetimi

5 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Acente/Bayi/Zincir Mağaza Seçimi ve Acentelik İlişkisinin Kurulması

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Mimar Prim Ödemeleri

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Zincir Mağaza Yönetimi

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Zincir Mağaza Yönetimi

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Proje Satış Yönetimi

Bilginin toplanmasını takiben 1 yıl

Kimlik Verisi

Satış

Proje Satış Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Pazarlama

Mağaza süreçleri

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Kimlik Verisi

Pazarlama

Mağaza süreçleri

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Kimlik Verisi

Pazarlama

Fiziki etkinlik yönetimi

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Kimlik Verisi

Pazarlama

Bayi / Acente çalışanlarına SMS, e-posta ve MMS vasıtasıyla Kampanya Gönderimi

Kaydın oluşturulmasını takiben 3 yıl

Kimlik Verisi

Pazarlama

Bayi / Acente çalışanlarına dönemsel performanslarına göre prim / hediye verilmesi

Ödemenin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

Pazarlama

Bayi / Acente çalışanlarına eğitim verilmesi

Eğitimin tamamlanmasını takiben 3 yıl

Kimlik Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi / sosyal medya platformları üzerinden talep / şikayet yönetimi

Talebin gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Kimlik Verisi

Pazarlama

Sosyal Medya Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Kimlik Verisi

İnsan Kaynakları

Yan Hak ve Menfaatlerin Tesisi / İptali

İş akdinin sona ermesini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır.

Kimlik Verisi

Pazarlama

Fiziki etkinlik yönetimi

Listeye alınmasını takiben 3 yıl

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Toplanması ve Değerlendirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı Pozisyonları Bakımından Mülakatların ve İşe Alımın Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Mülakatların Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Referans Kontrolü / Referans Verilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

İşe Alım Teklif ve Sözleşme Yönetimi

İş akdinin imzalanması halinde iş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Özlük Dosyası Oluşturulması ve Bordrolama

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Yan Hak ve Menfaatlerin Tesisi / İptali

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Şirket İçi Duyuruların Yapılması

Duyurunun yapılmasını takiben 2 yıl

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Bilgi / Belge Talep Yönetimi

Talebin gerçekleştirilmesini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Ücretli / Ücretsiz İzin Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Maaş Hacizleri / Kıdem Tazminatı / İhbar Tazminatı / Masraf / Avans Kesintileri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Çıkış İşlemleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem Talep/Destek Yönetimi

İş akdinin / hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Bilgi İşlem / İnsan Kaynakları

Cihaz/Araç/Sistem Zimmet Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Bilgi İşlem

Erişim/Yetki Matrisi

İş akdinin sona ermesini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

İletişim Verisi

Bilgi İşlem

Log Kayıtlarının Tutulması

Log kaydının tutulmasından itibaren 2 yıl

 

İletişim Verisi

Satın Alma

Mal / Hizmet Satın Alma Sözleşme Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satın Alma

Tedarikçi Seçimi / Potansiyel Tedarikçi Havuzu Oluşturulması

Listenin oluşturulmasını takiben 1 yıl

İletişim Verisi

İdari İşler

Kargo Yönetimi

Kargo tarihinden itibaren 10 yıl

İletişim Verisi

Muhasebe / Finans

Beyannameler

Beyannameyi takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Muhasebe / Finans

Cari Kart Açılışı

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Muhasebe / Finans

E-Fatura, E-Arşiv, Fatura, SMM Tanzim/Değişiklik ve İptali

Tanzimi takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Muhasebe / Finans

E-İmza Temini / Yenileme

Kayıt işleminin tamamlanmasını takiben 3 yıl

İletişim Verisi

Muhasebe / Finans

Alacak Sigortası Risk Yönetimi

Tahsilatın gerçekleştirilmesini takiben 5 yıl

İletişim Verisi

Muhasebe / Finans

Kira Sözleşmeleri

Kira sözleşmesinin sona ermesini takiben 5 yıl

İletişim Verisi

Muhasebe / Finans

Şirketler Hukuku İşlemleri

Belgenin geçerlilik tarihinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Muhasebe / Finans

Tahsilat / Alacak Yönetimi / Takibi

Tahsilatın gerçekleştirilmesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

İş Yeri Hekimi

İşe Giriş / Periyodik Muayene

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

İletişim Verisi

İş Yeri Hekimi

İş Kazası Raporu ve Bildirimi

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

İletişim Verisi

İş Yeri Hekimi

Tedarikçi Çalışanları Periyodik Muayene Denetimi

Tedarikçi sözleşmesinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

İSG

Acil Durum Ekiplerinin ve Eylem Planının Oluşturulması

Ekip oluşturulmasını takiben 6 yıl

İletişim Verisi

İSG

Acil Durum Ekiplerinin ve Eylem Planının Oluşturulması

Ekip oluşturulmasını takiben 6 yıl

İletişim Verisi

Denetim

Denetim Yönetimi

Denetimin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

İletişim Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi üzerinden ürün satışı yapılması

Ürün / hizmet teminini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Pazarlama

Miele İnternet Sitesi Üyeliği Oluşturma / İptal

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 yıl

İletişim Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Inbound Arama

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

İletişim Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Outbound Arama Yönetimi

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Talep / Şikayet Yönetimi

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

İletişim Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Merkez Servis Destek Hizmeti

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Müşteri Memnuniyet Anketi Aramaları

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

İletişim Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Satış / Pazarlama Arama Yönetimi

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

İletişim Verisi

Lojistik

Depo Yönetimi - İade Zimmet Tutanağı

İade tutanağının oluşturulmasını takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Lojistik

Depo Yönetimi - Ürün Toplama (Müşteriye ait ilgili ürünler belirlenerek nakliye için ayrılır)

İrsaliye basım tarihinden itibaren 10 yıl

İletişim Verisi

Lojistik

Nakliye Yönetimi

İrsaliye basım tarihinden itibaren 10 yıl

İletişim Verisi

Lojistik

Depo/Antrepo/Gümrük Müşaviri/Nakliye ve/veya Sair Hizmet Alınan Tedarikçi Çalışanları ile İletişim Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Lojistik

Depo Yönetimi - Nakliye Sağlayıcısı Güvenlik Denetimi

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 1 yıl

İletişim Verisi

İş Yeri Hekimi

Ramak Kala Raporu

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi - Araç Tahsisi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi - Trafik Cezaları / Geçiş Ödemeleri / Araç Tanıma

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

İdari İşler

Kartvizit / Yaka Kartı Basımı;Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Görev Değişikliği / İşten Ayrılış Tarihinden İtibarenİhtiyaç Bulunmamaktadır

İletişim Verisi

İdari İşler

Seyehat / Konaklama Organizasyonu

Organizasyonun / Seyahatin sona ermesini takiben 3 ay

İletişim Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi - Çalışan Servis Hizmetleri

Çalışanlar bakımından adres değişikliğini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

İletişim Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi - Çalışan Servis Hizmetleri

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 1 yıl

İletişim Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi (Walk-in Customer Süreci)

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi (Walk-in Customer Süreci)

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi (Walk-in Customer Teklif Süreci)

Teklifin iletilmesini takiben 1 yıl

İletişim Verisi

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi

Bilginin toplanmasını takiben 1 yıl

İletişim Verisi

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi (Şahıs şirketlerine talep üzerine teklif iletilmesi)

Teklifin oluşturulmasını takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi Satışın Gerçekleştirilmesi

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Kurumsal Satış - Satış Sonrası Müşteri Aramaları ve Ziyaretleri

10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Acente Vasıtasıyla Satış

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Acente Çalışan Erişim Yetkilendirme / Takip / İptal

Satışın gerçekleşmesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Acente Çalışanları Eğitim Yönetimi

5 yıl

İletişim Verisi

Satış

Acente/Bayi/Zincir Mağaza Seçimi ve Acentelik İlişkisinin Kurulması

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Mimar Prim Ödemeleri

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Zincir Mağaza Yönetimi - Beyaz Eşya Satışı

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Zincir Mağaza Yönetimi - Promoter Süreci

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Satış

Proje Satış Yönetimi - Miele proje şirketleri

Bilginin toplanmasını takiben 1 yıl

İletişim Verisi

Satış

Proje Satış Yönetimi - Satış konusunda anlaşma

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Pazarlama

Mağaza süreçleri

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 yıl

İletişim Verisi

Pazarlama

Mağaza süreçlerinde

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

İletişim Verisi

Pazarlama

Fiziki etkinlik yönetimi

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 yıl

İletişim Verisi

Pazarlama

Bayi / Acente çalışanlarına SMS, e-posta ve MMS vasıtasıyla Kampanya Gönderimi

Kaydın oluşturulmasını takiben 3 yıl

İletişim Verisi

Pazarlama

Bayi / Acente çalışanlarına dönemsel performanslarına göre prim / hediye verilmesi

Ödemenin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Pazarlama

Bayi / Acente çalışanlarına eğitim verilmesi (online & fiziki eğitim)

Eğitimin tamamlanmasını takiben 3 yıl

İletişim Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi / sosyal medya platformları üzerinden talep / şikayet yönetimi

Talebin gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

İletişim Verisi

Pazarlama

Sosyal Medya Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

İletişim Verisi

Pazarlama

Sosyal Medya Yarışmaları / Kampanyaları

Kazanılan ürünün gönderimini takiben 10 yıl;diğer katılımcılar bakımından 2 yıl

İletişim Verisi

Pazarlama

Fiziki etkinlik yönetimi

Listeye alınmasını takiben 3 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

İşe Alım Teklif ve Sözleşme Yönetimi

İş akdinin imzalanması halinde iş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Özlük Dosyası Oluşturulması ve Bordrolama

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Yan Hak ve Menfaatlerin Tesisi / İptali - Özel Sağlık Sigortası

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Şirket İçi Duyuruların Yapılması

Duyurunun yapılmasını takiben 2 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Atama / Terfi / Görevlendirme

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Maaş Ödemelerinin Yapılması

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Bilgi / Belge Talep Yönetimi

Talebin gerçekleştirilmesini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Ücretli / Ücretsiz İzin Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

AVM Çalışan İşe Giriş ve Geçici Görevlendirme Bilgilendirmeleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Memnuniyetine Yönelik Talep / Şikayet / Öneri / Anket Yönetimi

Talebin alınmasını takiben 6 ay

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Personal Devamlılık Kontrol Yönetimi

2 YIL

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Performans Değerlendirme

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Disiplin / Soruşturma / Etik Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Maaş Hacizleri / Kıdem Tazminatı / İhbar Tazminatı / Masraf / Avans Kesintileri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Çıkış İşlemleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

Bilgi İşlem / İnsan Kaynakları

Cihaz/Araç/Sistem Zimmet Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

Bilgi İşlem

Erişim/Yetki Matrisi

İş akdinin sona ermesini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

Özlük Verisi

Bilgi İşlem

Sistem Odası Erişim Yetkilendirmeleri

İş akdinin / hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

Bilgi İşlem

Uzaktan Erişim Yetkilendirmeleri - Miele GmbH son karar verici

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

Bilgi İşlem

Yazıcı Kullanım Takibi

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 1 ay

Özlük Verisi

Muhasebe / Finans

Şirketler Hukuku İşlemleri

Belgenin geçerlilik tarihinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İş Yeri Hekimi

İşe Giriş / Periyodik Muayene

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

Özlük Verisi

İş Yeri Hekimi

İş Kazası Raporu ve Bildirimi

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

Özlük Verisi

İş Yeri Hekimi

İş Göremezlik Rapor ve Formları

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

Denetim

Denetim Yönetimi

Denetimin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

Özlük Verisi

İş Yeri Hekimi

Ramak Kala Raporu

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İSG

İSG Eğitimleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İSG

İSG Görevlendirmeleri

Görev değişikliğini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

Özlük Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi - Araç Tahsisi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi - Trafik Cezaları / Geçiş Ödemeleri / Araç Tanıma

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi - Yemek Kartı Tahsisi / İptali

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

İdari İşler

İşe Giriş - Çıkış Takip Yönetimi

Kart basım tarihinden itibaren 1 yıl

Özlük Verisi

İdari İşler

Seyehat / Konaklama Organizasyonu

Organizasyonun / Seyahatin sona ermesini takiben 3 ay

Özlük Verisi

Satış

Mimar Prim Ödemeleri

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

Satış

Zincir Mağaza Yönetimi - Promoter Süreci

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

Pazarlama

Bayi / Acente çalışanlarına dönemsel performanslarına göre prim / hediye verilmesi

Ödemenin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Özlük Verisi

Pazarlama

Bayi / Acente çalışanlarına eğitim verilmesi

Eğitimin tamamlanmasını takiben 3 yıl

Finans Verisi

İnsan Kaynakları

Özlük Dosyası Oluşturulması ve Bordrolama

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

İnsan Kaynakları

Maaş Ödemelerinin Yapılması

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

İnsan Kaynakları

Maaş Hacizleri / Kıdem Tazminatı / İhbar Tazminatı / Masraf / Avans Kesintileri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

İnsan Kaynakları

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Çıkış İşlemleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Satın Alma

Mal / Hizmet Satın Alma Sözleşme Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Muhasebe / Finans

Beyannameler

Beyannameyi takiben 10 yıl

Finans Verisi

Muhasebe / Finans

Cari Kart Açılışı

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Muhasebe / Finans

E-Fatura, E-Arşiv, Fatura, SMM Tanzim/Değişiklik ve İptali

Tanzimi takiben 10 yıl

Finans Verisi

Muhasebe / Finans

Alacak Sigortası Risk Yönetimi

Tahsilatın gerçekleştirilmesini takiben 5 yıl

Finans Verisi

Muhasebe / Finans

Kira Sözleşmeleri

Kira sözleşmesinin sona ermesini takiben 5 yıl

Finans Verisi

Muhasebe / Finans

Şirketler Hukuku İşlemleri

Belgenin geçerlilik tarihinin sona ermesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Muhasebe / Finans

Tahsilat / Alacak Yönetimi / Takibi

Tahsilatın gerçekleştirilmesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Denetim

Denetim Yönetimi

Denetimin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

Finans Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi üzerinden ürün satışı yapılması

Ürün / hizmet teminini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Inbound Arama

Satışın gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Lojistik

Nakliye Yönetimi

İrsaliye basım tarihinden itibaren 10 yıl

Finans Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi (Walk-in Customer Süreci)

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi (Walk-in Customer Süreci)

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi Satışın Gerçekleştirilmesi

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Satış

Acente Vasıtasıyla Satış

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Satış

Acente/Bayi/Zincir Mağaza Seçimi ve Acentelik İlişkisinin Kurulması

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Satış

Mimar Prim Ödemeleri

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Satış

Proje Satış Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

 

Finans Verisi

Pazarlama

Bayi / Acente çalışanlarına dönemsel performanslarına göre prim / hediye verilmesi

Ödemenin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Finans Verisi

Pazarlama

Sosyal Medya Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Mesleki Deneyim Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Toplanması ve Değerlendirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Mesleki Deneyim Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı Pozisyonları Bakımından Mülakatların ve İşe Alımın Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Mesleki Deneyim Verisi

İnsan Kaynakları

Mülakatların Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Mesleki Deneyim Verisi

İnsan Kaynakları

Referans Kontrolü / Referans Verilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Mesleki Deneyim Verisi

İnsan Kaynakları

Özlük Dosyası Oluşturulması ve Bordrolama

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Mesleki Deneyim Verisi

İnsan Kaynakları

Performans Değerlendirme

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Mesleki Deneyim Verisi

İş Yeri Hekimi

İşe Giriş / Periyodik Muayene

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

Mesleki Deneyim Verisi

İş Yeri Hekimi

İş Kazası Raporu ve Bildirimi

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

Mesleki Deneyim Verisi

İş Yeri Hekimi

Tedarikçi Çalışanları Periyodik Muayene Denetimi

Tedarikçi sözleşmesinin sona ermesini takiben 10 yıl

Mesleki Deneyim Verisi

İş Yeri Hekimi

Tedarikçi Çalışanları Periyodik Muayene Denetimi

Tedarikçi sözleşmesinin sona ermesini takiben 10 yıl

Mesleki Deneyim Verisi

İSG

Acil Durum Ekiplerinin ve Eylem Planının Oluşturulması

Ekip oluşturulmasını takiben 6 yıl

Mesleki Deneyim Verisi

Denetim

Denetim Yönetimi

Denetimin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Mesleki Deneyim Verisi

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

Mesleki Deneyim Verisi

İSG

İSG Eğitimleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Mesleki Deneyim Verisi

Satış

Acente Çalışanları Eğitim Yönetimi

5 yıl

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Bilgi İşlem

Sistem Odası Erişim Yetkilendirmeleri

İş akdinin / hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Denetim

Denetim Yönetimi

Kayıt tarihinden itibaren 40 gün

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

İdari İşler

Genel Merkez Ziyaretçi Yönetimi

Kayıt tarihinden itibaren 40 gün

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Lojistik

Depo Yönetimi - Güvenlik Kamerası Kaydı

Kamera kaydının gerçekleştirilmesini takiben 50 gün

Görsel ve İşitsel Veri

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Toplanması ve Değerlendirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Görsel ve İşitsel Veri

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı Pozisyonları Bakımından Mülakatların ve İşe Alımın Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Görsel ve İşitsel Veri

İnsan Kaynakları

Mülakatların Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Görsel ve İşitsel Veri

İnsan Kaynakları

Özlük Dosyası Oluşturulması ve Bordrolama

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

İnsan Kaynakları

Disiplin / Soruşturma / Etik Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

İnsan Kaynakları / Kurumsal İletişim

Şirketin Etkinlik/Sosyal Sorumluluk ve Benzeri Organizasyonları Kapsamında Haber Amaçlı Yazılı/Basılı/Görsel İçerik Oluşturulması

Etkinliğin sona ermesini takiben 1 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

Görsel ve İşitsel Veri

Müşteri İletişim Merkezi

Inbound Arama

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

Müşteri İletişim Merkezi

Outbound Arama Yönetimi

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

Müşteri İletişim Merkezi

Talep / Şikayet Yönetimi

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

Müşteri İletişim Merkezi

Merkez Servis Destek Hizmeti

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

Müşteri İletişim Merkezi

Müşteri Memnuniyet Anketi Aramaları

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

Müşteri İletişim Merkezi

Satış / Pazarlama Arama Yönetimi

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Görsel ve İşitsel Veri

Lojistik

Dış Ticaret Yönetimi

Vekaletnamenin geçerliliğini yitirmesini takiben 10 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

Lojistik

Dış Ticaret Yönetimi

Zimmet süresinin sona ermesini takiben 10 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

İdari İşler

Seyehat / Konaklama Organizasyonu

Organizasyonun / Seyahatin sona ermesini takiben 3 ay

Görsel ve İşitsel Veri

Pazarlama

Fiziki etkinlik yönetimi

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Görsel ve İşitsel Veri

Pazarlama

Sosyal Medya Yönetimi

Kayıtların yayımlanmasını takiben 5 yıl

Görsel ve İşitsel Veri

Pazarlama

Sosyal Medya Yönetimi

Repostun paylaşılmasını takiben 2 yıl

Hukuki İşlem Verisi

İnsan Kaynakları

Maaş Hacizleri / Kıdem Tazminatı / İhbar Tazminatı / Masraf / Avans Kesintileri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Hukuki İşlem Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Çıkış İşlemleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Hukuki İşlem Verisi

Denetim

Denetim Yönetimi

Denetimin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Hukuki İşlem Verisi

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

Hukuki İşlem Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi üzerinden ürün satışı yapılması

Ürün / hizmet teminini takiben 10 yıl

Hukuki İşlem Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Talep / Şikayet Yönetimi

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Hukuki İşlem Verisi

Satış

Acente/Bayi/Zincir Mağaza Seçimi ve Acentelik İlişkisinin Kurulması

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

İnsan Kaynakları

Disiplin / Soruşturma / Etik Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem Talep/Destek Yönetimi

İş akdinin / hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Bilgi İşlem

Erişim/Yetki Matrisi

İş akdinin sona ermesini takiben ihtiyaç bulunmamaktadır

İşlem Güvenliği Verisi

Bilgi İşlem

Log Kayıtlarının Tutulması

Log kaydının tutulmasından itibaren 2 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Bilgi İşlem

Uzaktan Erişim Yetkilendirmeleri

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Bilgi İşlem

Yazıcı Kullanım Takibi

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 1 ay

İşlem Güvenliği Verisi

Denetim

Denetim Yönetimi

Denetimin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi üyelerinin ürünlere / hizmetlere dair yorumları internet sitesi üzerinde yayımlanır

Yorumun gerçekleşmesini takiben 2 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi üzerinden ürün satışı yapılması

Ürün / hizmet teminini takiben 10 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi ziyaretçileri bakımından pazarlama çerez onayı vermiş kişilerin çerezlerinin işlenmesi

Ziyaretin sona ermesini takiben 2 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi ziyaretçileri bakımından pazarlama çerez onayı vermiş kişilerin çerezlerinin işlenmesi

Ziyaretin sona ermesini takiben 2 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi ziyaretçileri bakımından internet sitesinin doğru çalışmasını sağlanması

Ziyaretin sona ermesini takiben 30 gün

İşlem Güvenliği Verisi

Pazarlama

Miele İnternet Sitesi Üyeliği Oluşturma / İptal

Üyelik sözleşmesinin sona ermesini takiben 10 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Satış

Acente Çalışan Erişim Yetkilendirme / Takip / İptal

Satışın gerçekleşmesini takiben 10 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi / sosyal medya platformları üzerinden talep / şikayet yönetimi

Talebin gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Pazarlama

Sosyal Medya Yönetimi

Repostun paylaşılmasını takiben 2 yıl

İşlem Güvenliği Verisi

Pazarlama

Sosyal Medya Yarışmaları / Kampanyaları

Kazanılan ürünün gönderimini takiben 10 yıl;diğer katılımcılar bakımından 2 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Muhasebe / Finans

E-Fatura, E-Arşiv, Fatura, SMM Tanzim/Değişiklik ve İptali

Tanzimi takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Denetim

Denetim Yönetimi

Denetimin gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

Müşteri İşlem Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi üyelerinin ürünlere / hizmetlere dair yorum süreci

Yorumun gerçekleşmesini takiben 2 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi üzerinden ürün satışı yapılması

Ürün / hizmet teminini takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Inbound Arama

Satışın gerçekleşmesini takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Outbound Arama Yönetimi

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Talep / Şikayet Yönetimi

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Merkez Servis Destek Hizmeti

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Müşteri Memnuniyet Anketi Aramaları

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Satış / Pazarlama Arama Yönetimi

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Müşteri İşlem Verisi

Lojistik

Depo Yönetimi - İade Zimmet Tutanağı

İade tutanağının oluşturulmasını takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Lojistik

Depo Yönetimi - Ürün Toplama

İrsaliye basım tarihinden itibaren 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Lojistik

Nakliye Yönetimi

İrsaliye basım tarihinden itibaren 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi (Walk-in Customer Süreci)

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi (Walk-in Customer Süreci)

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Satış

Mağaza Satış Yönetimi (Walk-in Customer Teklif Süreci)

Teklifin iletilmesini takiben 1 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi

Bilginin toplanmasını takiben 1 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi (Şahıs şirketlerine talep üzerine teklif iletilmesi)

Teklifin oluşturulmasını takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi Satışın Gerçekleştirilmesi

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Satış

Kurumsal Satış - Satış Sonrası Müşteri Aramaları ve Ziyaretleri

10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Satış

Acente Vasıtasıyla Satış

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Satış

Zincir Mağaza Yönetimi - Beyaz Eşya Satışı

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Pazarlama

Mağaza süreçleri

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Müşteri İşlem Verisi

Pazarlama

Mağaza süreçleri

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Müşteri İşlem Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi / sosyal medya platformları üzerinden talep / şikayet yönetimi

Talebin gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Müşteri İşlem Verisi

Pazarlama

Sosyal Medya Yarışmaları / Kampanyaları

Kazanılan ürünün gönderimini takiben 10 yıl;diğer katılımcılar bakımından 2 yıl

Pazarlama Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi ziyaretçileri bakımından pazarlama çerez onayı vermiş kişilerin çerezlerinin işlenmesi

Ziyaretin sona ermesini takiben 2 yıl

Pazarlama Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi ziyaretçileri süreçleri

Ziyaretin sona ermesini takiben 30 gün

Pazarlama Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi ziyaretçileri süreçleri

Ziyaretin sona ermesini takiben 30 gün

Pazarlama Verisi

Pazarlama

Miele İnternet Sitesi Üyeliği Oluşturma / İptal

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 yıl

Pazarlama Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Satış / Pazarlama Arama Yönetimi

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Pazarlama Verisi

Pazarlama

Mağaza süreçleri

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 yıl

Pazarlama Verisi

Pazarlama

Mağaza süreçleri

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Pazarlama Verisi

Pazarlama

Mağaza süreçleri

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 ay

Pazarlama Verisi

Pazarlama

Fiziki etkinlik yönetimi

Rızanın geri çekilmesini takiben 3 yıl

Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

İnsan Kaynakları

Özlük Dosyası Oluşturulması ve Bordrolama

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

Ceza Mahkumiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Satış

Zincir Mağaza Yönetimi

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Dernek Üyeliği

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Toplanması ve Değerlendirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Dernek Üyeliği

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı Pozisyonları Bakımından Mülakatların ve İşe Alımın Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Dernek Üyeliği

İnsan Kaynakları

Mülakatların Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Dernek Üyeliği

İnsan Kaynakları

Özlük Dosyası Oluşturulması ve Bordrolama

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

İnsan Kaynakları

AVM Çalışan İşe Giriş ve Geçici Görevlendirme Bilgilendirmeleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Satın Alma

Mal / Hizmet Satın Alma Sözleşme Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Muhasebe / Finans

E-İmza Temini / Yenileme

Kayıt işleminin tamamlanmasını takiben 3 yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Muhasebe / Finans

Şirketler Hukuku İşlemleri

Belgenin geçerlilik tarihinin sona ermesini takiben 10 yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Lojistik

Dış Ticaret Yönetimi

Vekaletnamenin geçerliliğini yitirmesini takiben 10 yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Lojistik

Dış Ticaret Yönetimi - Gümkart Zimmetlenmesi

Zimmet süresinin sona ermesini takiben 10 yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

İdari İşler

Temizlik / Teknik Servis Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 6 ay

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi Satışın Gerçekleştirilmesi

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Satış

Acente/Bayi/Zincir Mağaza Seçimi ve Acentelik İlişkisinin Kurulması

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Satış

Zincir Mağaza Yönetimi - Promoter Süreci

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Satış

Proje Satış Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Toplanması ve Değerlendirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Sağlık Bilgileri

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı Pozisyonları Bakımından Mülakatların ve İşe Alımın Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Sağlık Bilgileri

İnsan Kaynakları

Mülakatların Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Sağlık Bilgileri

İnsan Kaynakları

Özlük Dosyası Oluşturulması ve Bordrolama

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

İnsan Kaynakları

Yan Hak ve Menfaatlerin Tesisi / İptali

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

İnsan Kaynakları

Maaş Ödemelerinin Yapılması

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

İnsan Kaynakları

Ücretli / Ücretsiz İzin Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

İnsan Kaynakları

AVM Çalışan İşe Giriş ve Geçici Görevlendirme Bilgilendirmeleri

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

Satın Alma

Mal / Hizmet Satın Alma Sözleşme Yönetimi

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

Muhasebe / Finans

E-İmza Temini / Yenileme

Kayıt işleminin tamamlanmasını takiben 3 yıl

Sağlık Bilgileri

Muhasebe / Finans

Şirketler Hukuku İşlemleri

Belgenin geçerlilik tarihinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

İş Yeri Hekimi

İşe Giriş / Periyodik Muayene

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

Sağlık Bilgileri

İş Yeri Hekimi

İş Kazası Raporu ve Bildirimi

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

Sağlık Bilgileri

İş Yeri Hekimi

Tedarikçi Çalışanları Periyodik Muayene Denetimi

Tedarikçi sözleşmesinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

İş Yeri Hekimi

İş Göremezlik Rapor ve Formları

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

Tüm Departmanlar

Şirketin Taraf Olduğu Yargılama/İcra/Arabulucuk Faaliyetlerinde Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi

Davanın kesinleşmesi veya zamanaşımı süresi boyunca (10 yıl)

Sağlık Bilgileri

Lojistik

Dış Ticaret Yönetimi

Vekaletnamenin geçerliliğini yitirmesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

Lojistik

Dış Ticaret Yönetimi - Gümkart Zimmetlenmesi

Zimmet süresinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

İdari İşler

Temizlik / Teknik Servis Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 6 ay

Sağlık Bilgileri

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 1 yıl

Sağlık Bilgileri

Satış

Kurumsal Satış Yönetimi Satışın Gerçekleştirilmesi

Satın alma işlemini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

Satış

Acente/Bayi/Zincir Mağaza Seçimi ve Acentelik İlişkisinin Kurulması

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

Satış

Zincir Mağaza Yönetimi - Promoter Süreci

Hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Sağlık Bilgileri

Satış

Proje Satış Yönetimi - Satış konusunda anlaşmaya varıldığında bayilerle sözleşme yapıldığı gibi sözleşme yapılmaktadır

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Vakıf Üyeliği

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Toplanması ve Değerlendirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Vakıf Üyeliği

İnsan Kaynakları

Çalışan Adayı Başvurularının Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı Pozisyonları Bakımından Mülakatların ve İşe Alımın Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Vakıf Üyeliği

İnsan Kaynakları

Mülakatların Gerçekleştirilmesi

Pozisyonun deneme süresinin kapanmasını takiben imha edilmektedir

Vakıf Üyeliği

İnsan Kaynakları

Özlük Dosyası Oluşturulması ve Bordrolama

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Diğer - Araç Verisi

Lojistik

Depo Yönetimi - Nakliye Sağlayıcısı Güvenlik Denetimi

Hizmet ilişkisinin sona ermesini takiben 1 yıl

Diğer - Araç Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Diğer - Araç Verisi

İdari İşler

Yan Hak ve Menfaat Yönetimi

İş akdinin sona ermesini takiben 10 yıl

Diğer - Talep / Şikayet Verisi

İnsan Kaynakları

Çalışan Memnuniyetine Yönelik Talep / Şikayet / Öneri / Anket Yönetimi

Talebin alınmasını takiben 6 ay

Diğer - Talep / Şikayet Verisi

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem Talep/Destek Yönetimi

İş akdinin / hukuki ilişkinin sona ermesini takiben 10 yıl

Diğer - Talep / Şikayet Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi üyelerinin ürünlere / hizmetlere dair yorum süreçleri

Yorumun gerçekleşmesini takiben 2 yıl

Diğer - Talep / Şikayet Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Inbound Arama

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Diğer - Talep / Şikayet Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Talep / Şikayet Yönetimi

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Diğer - Talep / Şikayet Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Merkez Servis Destek Hizmeti

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 10 yıl

Diğer - Talep / Şikayet Verisi

Müşteri İletişim Merkezi

Müşteri Memnuniyet Anketi Aramaları

Aramanın gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl

Diğer - Talep / Şikayet Verisi

Pazarlama

İnternet sitesi / sosyal medya platformları üzerinden talep / şikayet yönetimi

Talebin gerçekleştirilmesini takiben 2 yıl